မၢႆတွင်းၶေႃႈသင်ႇ

  ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး

  ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇပတ်းပိုၼ်ႉ တႃႇပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2022-2023 ၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း (9) ဝၼ်း၊ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19.02.2023 တေႃႇထိုင် 27.02.2023 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ လႆႈဢဝ်ပိူင်လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶပ်းၶိုင်မႃးၼၼ်ႉသေ တႅမ်ႈတွပ်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ပီထူၼ်ႈသွင်ယဝ်ႉဢေႃႈ။

  ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်တမ်းၸၼ်ႉ ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး မီးဝႆႉ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ သၢမ်ၸၼ်ႉ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် သၢမ်ၸၼ်ႉ လႄႈ ၸၼ်ႉသုင် သၢမ်ၸၼ်ႉၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ ပဵၼ်ပီထူၼ်ႈ သွင်လႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈတွပ်ႇၵႂႃႇ တႃႇၸၼ်ႉငဝ်ႈ သၢမ်ၸၼ်ႉ လႄႈ ၸၼ်ႉၵၢင် ပီၼိုင်ႈၵူၺ်းဢေႃႈ။

  လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈတႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပီၼႆႉ မီးၸဝ်ႈသင်ႇၶ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 11229 ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉ (ပီၵၢႆ ၶဝ်ႈတွပ်ႇ 8697၊ ၼမ်လိူဝ်ပီၵၢႆ 2532) သေ ဢွင်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇ 8060 ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉ (ပီၵၢႆ ဢွင်ႇပူၼ်ႉ 7882၊ ၼမ်လိူဝ်ပီၵၢႆ 178)။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၼႂ်းပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2022-2023 ၼႆႉ မီးယူႇ 71.8 % (ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၸဵတ်းသိပ်းဢဵတ်းပၢႆ)၊ ပီၵၢႆ ဢွင်ႇပူၼ်ႉ 90.6 % ၼႆလႄႈ ပေႃး ဢဝ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းဝႃႈ ယွမ်းလူင်းမႃးယူႇ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸၼ်ႉမၼ်းၵေႃႈ သုင်မႃး၊ ဝိၶျႃးမၼ်းၵေႃႈ ၼမ်မႃး၊ လိၵ်ႈမၼ်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇတိူဝ်းမႃးလႄႈ လွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ဢွင်ႇဢေႇမႃးၼၼ်ႉ တိုၼ်းပဵၼ် ၽိင်ႈမၼ်းယဝ်ႉၼႆ ႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ။

  ဢွင်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၸိုင် ပေႃးဢဝ်တူင်ႇဝဵင်းမၼ်းဝႃႈ မီးယူႇ 39 တူင်ႇဝဵင်း၊ မၢင်တူင်ႇဝဵင်းသမ်ႉ ၶိုၼ်းၸႅၵ်ႇတွပ်ႇ သၢမ်တီႈ၊ သီႇတီႈၵေႃႈ မီးယဝ်ႉ။ ၼႂ်း 39 ၸေႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ မိူင်းၶၢင် လႄႈ တိူင်းမၼ်းတလေးၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁူဝ်ၵျွင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးတႅမ်ႈတွပ်ႇ မီး 493 ၵျွင်း၊ ပီၵၢႆ ၶဝ်ႈတႅမ်ႈတွပ်ႇ 463 ၵျွင်း၊ လႆႈဝႃႈ ပီၼႆႉ တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ 30 ၵျွင်းၼႆယဝ်ႉ။

  ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆဢွင်ႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၢင်ဝဵင်းၵေႃႈ ၶိုၼ်းဝႆႉၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၶဝ် သူင်ႇမႃးပၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈယႃႉသင်၊ မၢင်ႇတူင်ႇဝဵင်း တႅမ်ႈပဵၼ် ပႃႇလိတႆး တႅတ်ႈၼႅတ်ႈသေတ မၢင်ႇတူင်ႇဝဵင်းတေႉ ဢဝ်လိၵ်ႈတႆးသေ တႅမ်ႈမႃးၵူၺ်း။ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢႆးဝႆႉဝၢင်း လႄႈ လွင်ႈသွၼ်ႇထၢၼ်ႈမၢၵ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈတေမီး တီႈၽိတ်းပိူင်ႈယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် သင်ဝႃႈႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃး တီႈၽိတ်းပိူင်ႈၼႆၸိုင် ပွင်ႇၸႂ်ပၼ်သေ ၶိုၼ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းသေၵမ်းၶႃႈ။